Kontakt

Aby wysłać do nas wiadomość, możesz użyć tego formularza.

Operatorem usługi cybo.pl jest

Informatyka Bogusławski sp. z o.o. sp.k.

Adres ul. Główna 6, 61-005 Poznań
WWW https://www.cybo.pl/
E-mail info@cybo.pl
Telefon +48 61 631 10 70
NIP 9721223456
REGON 301636162
KRS 0000374487
Oznaczenie sądu Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Konto bankowe 66 1090 1854 0000 0001 1551 1301
Santander Bank Polska S.A.
Klucz GPG/PGP EB42D256.TXT
Fingerprint: ED11 E3C3 C366 8498 2FBF 4B60 F276 C1F1 EB42 D256
Język Komunikacja z Operatorem w kontekście usługi cybo.pl możliwa jest w języku polskim.

Ochrona komunikacji e-mail

Do komunikacji e-mail z poszczególnymi działami operatora usługi cybo.pl wykorzystywane są następujące oficjalne adresy: info@cybo.pl, hd@cybo.pl oraz iod@ib.pl. Wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez operatrora usługi cybo.pl z tych adresów są podpisywane elektronicznie zgodnie ze standardem S/MIME co pozwala odbiorcy na uwierzytelnienie nadawcy oraz weryfikację integralności tych wiadomości poprzez sprawdzenie poprawności zawartego w nich podpisu elektronicznego (funkcja sprawdzania podpisów elektronicznych S/MIME dostępna jest standardowo w wielu programach pocztowych np. Evolution, Thunderbird czy MS Outlook).

W celu sprawdzenia poprawności podpisów elektronicznych wysyłanych z adresów e-mail jw. konieczne jest wcześniejsze umieszczenie certyfikatu IB Root CA na liście zaufanych ośrodków certyfikacji (tzw. CA) w programie pocztowym odbiorcy. Sposób umieszczenia powinien być opisany w dokumentacji używanego programu pocztowego. Certyfikat IB Root CA to jedyny obecnie certyfikat typu root CA uprawniony przez operatora usługi cybo.pl do uwierzytelniania podpisów elektronicznych S/MIME operatora usługi cybo.pl. Ze względów bezpieczeństwa, przed umieszczeniem tego certyfikatu na liście zaufanych ośrodków certyfikacji rekomendujemy sprawdzenie zgodności jego danych z podanymi w p. 3.1 dokumentu Infrastruktura klucza publicznego IB (autentyczność tego dokumentu jest potwierdzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentacji Informatyka Bogusławski sp. z o.o. sp.k.).

W przypadku wiadomości e-mail wysyłanych do operatora na adresy jw. istnieje możliwość zaszyfrowania przekazywanych informacji za pomocą standardu GPG/PGP i umieszczonego powyżej klucza publicznego.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazywanych za pomocą powyższych danych kontaktowych jest Informatyka Bogusławski sp. z o.o. sp.k., ul. Główna 6, 61-005 Poznań a przekazywane dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszeń zgodnie z Polityką prywatności.

Operator usługi cybo.pl wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD). Jest nim Paweł Bogusławski, z którym możesz się skontaktować pod adresem e-mail iod@ib.pl we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez operatora usługi cybo.pl.